Kupanga twakukhwasula kufuma ku vikhawu

Vikhawu vikwenera kuŵa vyakuwoneka makora vyakununkhira kweniso pakati pake paŵe patuŵa pala mwachidumula. Vikhawu viwemi vikunowa. Pala mkugwiriska ntchito vikhawu vyakuŵaŵa visuŵeni na kuzuŵika kwa madazi ghatatu kuti ukali wake ufumemo. Sukani vikhawu vinu pala mwavizuwula.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
4 months ago
Duration
16:53
Produced by
Musdalafa Lyaga