Kusambizga kalimiro ka mbewu zalokolo, kwambula mankhwala, musukulu

Kuti mupereke ntchindi ku midauko nakuchiska umoyo wa thazi, ntchakuzirwa sukulu zisambizgenge nthowa zakulima za wapapi withu, na vyakulya vyachilokolo. Sangani nthowa yakusambizgira ulimi uwu mumakalasi ghose.  Wana wangasambira kufuma ku walimi mbewu zalokolo, nthowa zakale zakalimiro na vitewetero vyake. Mungapatula chipinda pasukulu chakuchiska midauko yakalamiro uko wana wawerengenge mabuku, kulawilira sinema, kulongora ivyo wawumba nakujambula, nakusewera. Mumunda wasukulu, wasambizi, wana na wapapi wangapanda mbewu na vinyake. Ntchakuzirwa kupereka chakulya chasukulu cha thazi pakugwiriska ntchito mbewu na zamchigaba chinu.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
4 months ago
Duration
14:23
Produced by
Agro-Insight