Kuperekera mbewu zakulimika kwambula fetereza kwa makasitomala

Pakugwiriska ntchito internet, walimi wangasaska malonda ghawo ndipo makasitomala ghangagula kwamba half mpaka 5 kg yakatundu wambula kuthira feteleza panji mankwala. Makasitomala ghakupokera mbewu zakuphyola waka panyumba pawo. Walimi wakusanga ndalama zinandi chifukwa wakuwa na makasitomala ghakukhazikika.

Current language
Tumbuka
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
MALAWI
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
2 months ago
Duration
15:19
Produced by
Atul Pagar