Feví gbigbɛ̀ kpó viva tɔn kpó

Azan we we lɛ́ bi ɔ́, mi nɔ gbɛ fevi éé bɔ lɛ́ e bonu ye ni ma zin o. Amɔ̌ mi jo fevi kpɛvi lɛ́ do b’a do wa gbɛ hwe ɖevo nu. Mi jo akpa lɛ́ do bɔ ye mya ɖo atin ɔ kɔ ɔ, ye na yi hlɔnhlɔn atin ɔ tɔn ɖě b’ɛ na zɔn fevi yɔyɔ ɖevo lɛ́ na tɔn do hwenu ǎ. Atin e kɔ e gbɛ fevi ɖe kpo jivi kpo ɔ na kpoɖo fevi na wɛ kaka nu sun ayizɛn, bɔ ye we lɛ́ ɖebu ka na xo akpa ǎ. Kpo fifaglɔnzɛn gbe xlolo mɛ tɔn kpo ɔ́, mi na hɛn fevi lɛ́ nú aklunɔzangbla atɔn bɔ nuɖe na wa yě ǎ. Mi ja fevi lɛ́ bo xya ye do yɛtɛn ɔ́, ye hɛn ɔ́ ye na n’ayi nú xwe ɖokpo bɔ ajɔxanu lɛ́ na lɛ kpo ɖe mɛ lobɔ ye ka na ɖyɔ sinmɛ ǎ. 

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ
Uploaded
11 months ago
Duration
11:51
Produced by
AMEDD