Ukupanga utwakulya twakalundwe

Kalundwe afwile ukukwata akacena akaceba akasuma kabili uwabuta pakati ngamwalepula. Imishila isuuma kabili ilawama ukulya. Ilyo mulebomfya kalundwe iyalula, abikeni, panuma yakupala pa nshiku shitatu pakufumyamo suumu. Panuma samfyeni imishila ya kalundwe.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
1 month ago
Duration
16:53
Produced by
Musdalafa Lyaga