Ukusombola nokusunga umulembwe

Somboleni umulembwe ilyo papita inshiku shibili, pakutila taukosele. Lelo sheni utunono pakwisa sombola panuma ya nshiku shibili. Ngamwasha umulembwe uku kosela ku cimuti, ulapoka amaka yacimuti nokulesha umulembwe ukutwala. Icimuti ca mulembwe ico basombolako ukubomfya umwele cilatwala ukufika kumyeshi mutanda ukwabula ukukwata amalwele. Umulembwe uubishi wasungwa ukufika kumilungu itatu  mu mutondo ukwabula ukonaika. Ilyo mwaputaula nokukanika umulembwe mucintelelwe, kuti mwausunga pamwaka nokusungilila umulyo nelangi lyauko

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
10 months ago
Duration
11:51
Produced by
AMEDD