Ukutungilila bana mayo

Ilyo bashibantu batungilila banamayo  pabutungulushi, indupwa shabo nencende bekalamo shilakosa nokukwata nsansa. Namayo uwacindika amatontonkanyo yakwe kabili uwakwata necimonwa icakusosa kuti asangwa nokulanshanya notwampani twa buteko. Ici kuti cayafwilisha nokwisula ifibi mukulashitisha amakwebo kunse ya calo. Utwampani utufwaya ukushitisha ifisabo ifyabula imiti, bafwaya ukubomba namabumba yaba namayo ayaikatana kabili ne ntungulushi ishakosa.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
1 month ago
Duration
14:28
Produced by
Agro-Insight