పప్పు విత్తనాల మీద జైవిక పూత

ఈ జైవిక పూత మీ విత్తనాలని పిట్టలూ పురుగులనుంచీ కాపాడి, మొలకలకి అదనపు తేమనీ పోషకాలనీ అందిస్తుంది. వానలు మొదలవడానికి ఎంతో ముందే మీరు కోటింగ్ వేసిన విత్తనాలను నాట్లు వేయవచ్చు. 

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
9 months ago
Duration
12:17
Produced by
Access Agriculture, IVTSANE