చక్కటి బెండ విత్తనాల ఉత్పాదన

బెనిన్ కి చెందిన రైతులు బెండని సరిగ్గా ఎలా నాటాలో మనకి చూపిస్తున్నారు. బెజ్జానికి 2-3 కన్నా విత్తనాలు వేయవద్దు. సరైన ఎడంలో నాటితే, గాలి తగిలి మొక్కలు చక్కగా ఎదుగుతాయి. 

Current language
Telugu
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Uploaded
9 months ago
Duration
12:16
Produced by
Alcide Agbangla