Yɛ̃ɛkun sɔɔribu, yen keebu kà yen sìka yiibu

Màlàwin gɔri wirun gbèe wukòbu ba kookoosu gasu swĩì ba rà kà yɛ̃̀ɛku sɔri, bù kà yè kewe, bù kà yè gɔsi kpa bù kà yè sìka yi. Busi dabìra ba rà kà sɔ̀mbùru kò bù kà yɛ̃ɛkun yasuubu ben nɔma sɔɔ yanku. Bɛn yɛ̃̀ɛkun wɛ̀rɔ gbiikò yen sikà yiibu sɔɔ yera kàkoru, dòmi tera ta rà de yu nikièra kpa yu gàma kɔ̃sa dom yɛmia ba sokumɔ aflatoxine.  Ǹ mɛn nà i kù bɛn yɛ̃̀ɛku sìka yii takàlla saakìbà sɔɔ, dòmi yen tìi ya koo kpĩ yù kàko te koosia sɔɔwɔ̀. 

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
5 months ago
Duration
11:00
Produced by
NASFAM