Ikwangilila hisamu hya matomato imadede

Kwimikihya kuzumihya zuba akwihya muwo kuhihyango.Tomato yangilidwe kulumwa tuuka akulwanwa malwazi alimwi amichelo tainyonyoki kufwambaana.Kwiinda mukwangilila hihyango hyenu tahiwi kukulema Kwa michelo ya cihyango ca tomato.Hihyango hyenu hilakomena anseba mbotu akuhyala michelo minji kabotu.

Current language
Chitonga / Tonga
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ-KCOA
Uploaded
7 months ago
Duration
12:51
Produced by
Atul Pagar, WOTR