Bʉɔ̌ lə tomâtə də̀m nè

Pô cwə́tə ŋkáp tomâtə tiŋ é tóʼ nə́ fîʼ. Ywə́ yə pə́ po ghə̂ tə́ nə́ syaptə pî á pə́ á cyə m nə̂ shə́ mntɔ̂k nəbvɔ̂k múʼdəŋ pî. Nə́ ghə tomâtə pəpúŋ yə pə́ pú fîŋ â ntóʼ nə́ mfaʼ nə́kâp. O lê tə pú káp tə a pɔ̌ptə́ teʼ bə ó tsʉ́pè.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
CAMEROUN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
6 months ago
Duration
6:30
Produced by
Countrywise Communication