Bʉɔ̌ nyap dyə̂ ŋʉ̂m nədwɔ́ʼ tomâtə̀

Po kâm tomâtə yɔ́ bə́ gɔ́ lwɔʼ kə̂m tyə̌ʼ, bə â shə́ŋ gaə́ po lé jyə nə syáptə́ hwê. Páʼ nə́ ghə mɔ́kmkhə̂ ntʉɔ teʼ ntʉ́m mláʼ á, a pə́ shə́ŋ gaə́ pú sɛ́nwə nə̂ və nədwɔ́ʼ ywə́ yəŋ yə â ne bɔ́ptə́ lə. Pətsʉ́ʼcáʼ láʼ Dambata, ntʉ́ hapguŋ Kano Nizhélyâ də mbak cáʼ ŋkwə́ dyə̂ mim ntʉɔ tə a lə kúʼ sɔmywə́ ḿ pú.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
CAMEROUN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
6 months ago
Duration
5:44
Produced by
Countrywise Communication