ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ   ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕೃಷಿಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Current language
Kannada
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
6 months ago
Duration
15:28
Produced by
Agro-Insight