Bʉɔ̌ tsə ákəlɔ pəpúŋ

Pətsʉ́ʼcáʼ Benɛ̂ŋ wə́ dáʼtə́ wɔ́kpə páʼ pû dzə ákəlɔ lə. Po tsə́ á kə̂ twɔ̌k mbɛ 2 kə mbɛ 3 lə̂, nə́ŋ gə́ foʼ nə́ ntɔ́nyə́ á mshʉɔ̂ myə́ kwyə́ jɔ́ jyə nəjópnyə.

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
CAMEROUN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
6 months ago
Duration
12:16
Produced by
Alcide Agbangla