Bù wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nù goò kà nɔm dira

Ma i gbèe wukòbun bɔ̀rɔ̀bàn dendibu tuba kà bɛn bubàn dã̀a kìkisu bɛn gbaàrù sɔɔ, bɛn wãà yera koo bɛɛ derawà i kà wuburun gàngàn sìkù ni tabu ko, kpa tù bɛ̀ɛ dìbu kɔsia kà dĩa geènu nì nu bwãa do.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight and FAO