wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nun kàso

Yàkasun tìm mu gobi mɔwà, kà mà dabìru mu kù rà kɔ̀kɔ̀ dàa kɔ̃sagii te kpɛ̃. Yàsuma ìta biikà yen bɛn duurìbun biru i n dà bɛn gbaàrù bere nɔm yìru yàsuma tia sɔɔ, kpà i n dà sɛ̃ɛ̀ kurenu kà gbàre kɔ̀kɔ̀ kpɛmi yì i ko wa kpuro kɔsukuwà i goò kà bɛn nɔma. N weenɛwà ba n dà kɔ̀kɔ̀ nin kàsuu kò, dòmi ma ba kùn gè kue, i ǹ kà gãanu gaa yarìɔ bɛn gbaà ni sɔɔ

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
3 months ago
Duration
14:10
Produced by
Agro-Insight and FAO