Su bɛsɛn yabonu nɔɔ̀ri

Ma gbebura banda ta koo kpĩ tù yabonun seebu biru wesìa, kpa tù de marù kpɛmi yi yù biru wura. I n dà bɛn yabonu nim yɛ̃ke kiri kiri nù kù ra nù kà biru wura nin seeebu sɔɔ. I yàkà kɔ̃susu wukuo kpà i n dà sanam kà bɛn dã̀a bìi ni diisie. yen sɔ̃, i n dà bɛn yabo ni taagi subue i kà nin koru sikeena, ǹ kùn mɛ i nì sabenun bìi sì su kɔ̃sa mam mam subuo ǹ kùn mà mɛ sabènun gɔ̃run yàkàsu.

Current language
Bariba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
6 months ago
Duration
10:38
Produced by
Alcide Agbangla