ගුණාත්මක බණ්ඩක්කා බීජ නිෂ්පාදනය

යබනින්හිදීල නිෂ්පාදකයින් අපට බණ්ඩක්කා නිසි යලස වගාකරන්යන් යකයස්දැයි යපන්වයිග සෑම වලකකම බීජ2 රැ3 ට වඩා ය නාදමන්න අතර වාතය ගමන් කිරීමට සහ පැල යහාඳින් වර්ධනය වීමට ඉඩ සැලයසන පරිදි නියමිත පරතරයකින් සිටුවන්නග

Current language
Sinhala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Sri Lanka
Translation funded by
KGJ
Uploaded
5 months ago
Duration
12:16
Produced by
Alcide Agbangla