Bʉɔ̌ lə mta fíʼ tsə̂ dzʉ̂tsʉ̌ʼ

Nə́ nîŋ shyə ntʉ́m mta nə́ fiʼ tsə́dəmnê bə́ nə́ lə mta bə pú lə ghəm nyáp biŋ ntóó, ntútə́ mfá nə́, ntə́ŋ ntʉ́m cáʼ bə́ níŋ shyə ntʉ́m ó a twɔ́ktə nə́ mfǎ dwóp cáʼ. Mshʉɔ́tsə́ pə́ nwə́ shyə lə̂ dəŋ é fíʼ ntʉ́m mtà. Ta pə́ shya pə́ daʼ dəŋ shyə yə ǎ cə́ŋ á bí shʉɔ́tsə́ a nə̂ ŋkwyə́. 

Current language
Ghomala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
CAMEROUN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
5 months ago
Duration
13:24
Produced by
Green Adjuvants