Gbadé kpó klwekun kpó dǒ ɖó kpɔ́

Nùdúdó e ɖo ayikun hwanmɛ, kwlekun ɖɔhun lɛ́, nɔ́ glɔn azotu e ɖo jɔhɔn ɔ́ mɛ e bo nɔ jó é nú ayikungban. Nú é dǒ kwlekun do kpɔ xa nùdúdó ɖěvo ɔ́, fi e ɖɔ tɔn lɛ́ kple gǒ ɖe e nɔ́ jo azotu e nyi nǔ vivɛna e, nú nùdúdó ɖěvo nɛ ɔ́. Ɖɔ̀, ama abi atínkàn kwlekun ɔ́ tɔn ě kpoɖo gle ɔ́ mɛ lɛ́ bǐ wɛ nɔ nyi nùɖúɖú nú ayikungban ɔ́ bo nɔ blo é ɖo.  

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
2 months ago
Duration
9:55
Produced by
NASFAM