Timati lɛ́ hɛn ganji kpó yɛyi kpó

Mi gbɛ timati mitɔn lɛ́ sín atínkɔ ɔ́, ye sɔ na sixu nɔ́ fɛ ɖi lěe ye ɖe gbɔn ɖ’atinkɔ e ɖɔhun ǎ. Mi ná bló nǔ ɖe b’ɛ na nyɔ ɔ́, e jɛn nɛ ko nyi ɖɔ mi ni zan walɔ ɖagbe éé na d’alɔ mi bɔ timati lɛ́ ma na yawu gble ǎ e lɛ. Mi na mɔ timati ɖagbe bo sa ɔ́, timatigbigbɛ ji wɛ e nɔ bɛ sín, bo nɔ sin gbigbɛtɔ lɛ́ wu. Nǔ mi tɛnkpɔn bɔ timati ɔ́ ma xo akpa ǎ ɔ́, e na nyɔ.

Current language
Fon
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
BENIN
Translation funded by
GIZ -KCOA
Uploaded
5 months ago
Duration
6:30
Produced by
Countrywise Communication