බණ්ඩක්කා රැක බලා ගැනීම

අධික නියඟය වර්ධනය මන්දගාමී කල හැකි අතර ළපටි බණ්ඩක්කා වැටීමට හේතු වේ. ඔබේ බණ්ඩක්කා වර්ධනය මන්දගාමී වීම වැළැක්වීම සඳහා දිනපතා වතුර දමන්න. වල් පැලෑටි ඉවත් කරන්න. සෑම බණ්ඩක්කා ශාකයකම පාමුල කොම්පෝස්ට් ස්වල්පයක්, හොඳින් දිරාපත් වූ පොහොර හෝ කසළ වරින් වර යෙදීමෙන් බණ්ඩක්කා බෝග පෝෂණය කරන්න.

Current language
Sinhala
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Uploaded
4 months ago
Duration
10:38
Produced by
Alcide Agbangla