Efyo twinga cifya sumu mu mbalala munshita yakwanika nokusunga

Imbalala kuti mwalya nalimo ukushitisha pamutengo uusuma, kabili mumbalala mwaliba ifyakulya ifyakukosha nokukusha elyo nokuumba umubili. Kwena imbalala ngatashisungilwe bwino shilakwata ubulwele ebotutila sumu, ubulwele ubu bonaushi kumubili bwamuntu nga alya.

Current language
Bemba
Need a language?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Uploaded
5 years ago
Duration
15:40
Produced by
Agro-Insight