Amuzwidilile ambuto

Kulingula kwamumvwiki, alugwasyo kuzwa kuli babayiisya, kabunga kabalimi ku Tanzania kalaiya bwakusola misyobo iindene yanzembwe mbuli mboilwana sokwe akubona aimwi mboikomena muzyilengwa zyiindene.

Idioma atual
Chitonga / Tonga
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
ZAMBIA
Translation funded by
GIZ
Publicado em
1 year ago
Duração
10:53
Produzido por
Agro-Insight
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists