ಜೇನಿನಿಂದ ಹಣ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ೩ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ವಗೊಂಡ ಜೇನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ತುಂಬಿಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.    

Idioma atual
Kannada
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Publicado em
11 months ago
Duração
11:00
Produzido por
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists