విత్తనాలతో విజయం సాధించండి

సాప్తాహిక సందర్శనాలలో, తాంజేనియా లోని ” రైతు చేను పాఠశాల’  ఏజెంట్   సహాయంతో  వివిధ జొన్న రకాలను  స్త్రైగా కలుపునివారణ దృష్త్యా   ఎలా పరీక్షించి మౌల్యాంకనం చెయ్యాలో, అవి ఎలా వివిధ పద్ధతులకు స్పందిస్తాయోనని తెలుసుకున్నారు.

Idioma atual
Telugu
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
INDIA
Translation funded by
KGJ
Publicado em
9 months ago
Duração
10:53
Produzido por
Agro-Insight
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists