Nə́ cî gwyaywə̂ pəpúŋ

Ǎ Taŋzanî, ntʉ́m gô foʼtə mghɛvəcáʼ pə́ wə́ jíʼtə́ pətsʉ́ʼcáʼ bʉɔ̌ tiŋtə ntîntǐ gwya sɔgô myə pə́ a ghə̂ gʉ̌ʼ nə̂ strígà, ba mpáʼ pə́ a cwə́ bə́yə pú ghə ntîntǐ mləŋtə nə́, páʼ wâp shaʼ gó bǎyá gapdzʉ́ lə.

Idioma atual
Ghomala
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Publicado em
8 months ago
Duração
10:53
Produzido por
Agro-Insight
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists