Bʉɔ̌ kwe gʉ̂m bwɔʼ

Pətsʉ́ʼcáʼ Kenyá wə́ dáʼtə́ wɔ́kpə páʼ pû ŋkwe gʉ̂m bwɔʼ pú a pótsə̂ tətʉɔŋkáp lə. Páʼ bwɔʼ tə̂ sə́ mtsiʼnyə e lə nə́ŋ bə́ jwényə́ teʼ yə á gɔ ghə é hwítə́ á, e yɔ̂gǒʼ dəm nàm. A pûŋ gaə́ pú ták gʉ́m tsʉʼ hwítə̀. Pû ŋkwɔ́ʼ gʉ́m shyá thə́ láʼ mbǎpdə́m pə́ ŋkó dyə́, bwɔʼ pə́ nyə a cʉ́mtə sí. Páʼ mthə́ fíŋ nə́ lə́mtə pǒ mbwɔʼ á, po tó mkamkam lɔ́pa bíŋ shɛ gwɛ́ nə́ nɔ́ mthə́. Po píŋ saʼtə dyə̂ mthə́ myə ǎ bə́ŋ gʉ̂m bwɔʼ. Ntɔ̌k mɔ pú a shə́ fíŋ nə́ cəŋtə ŋkwítə́ wɔ́ nə́ nə̂ŋ mbwɔʼ, yə á bə́ wə́ díláʼ jɔ́m bíŋ bə́ gɔ́ há ŋkáp bí po lə. 

Idioma atual
Ghomala
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Translated in
Cameroun
Translation funded by
GIZ
Publicado em
1 year ago
Duração
11:04
Produzido por
Environmental Alert, DAES, KENFAP, Egerton University
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists