Kumalana na chuku mu skaba nyengo yakomizga na kusunga

Chuku chinyakhe chikukola skaba, vingoma na vyakulya vinyakhe. Ivi vikupangiska kuti kuti mbewu zithu zibe na chuku. Kuthi tizakakolole skaba ziwemi ntchakuzilwa kuzipwelelera nyengo yose kweni chomene-chomene nyengo yakomizga na kusunga skaba zithu.

Idioma atual
Tumbuka
Precisa de um idioma?
If you would like this video translated into other languages, please contact kevin@accessagriculture.org
Publicado em
5 years ago
Duração
15:40
Produzido por
Agro-Insight
Criado e produzido por Adaptive - The Drupal Specialists