<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ti bo kperi mὲὲboti yεmariy sέí

Uploaded 5 years ago | Loading

K’àà dùà yεmariyR a bo na kέcSntε sέi. K’òotenkúti mεndQ kέcSntέ mὲnkε ò dòn kέntũ ikuɔ yTmmù mmu mudRrimù mRni nὲ dididὲi nὲ mudibotímmù kó itié.

Current language
Ditammari
Produced by
Songhai and Helvetas
Share this video:

With thanks to our sponsors