Récentes mises en ligne

 • Okulunda obunyenyenkule obw’okulya n’okuliisa ebisolo Uploaded: Lundi, Juin 5, 2023 - 7:03am Updated: Lundi, Juin 5, 2023 - 7:11am Luganda
  Rearing crickets for food and feed
  Ebiwuka ebiriibwa bivaamu emmere ezimba omubiri eya laisi okuliisa enkoko n’abantu
 • I dĩa yã̀kàbuu nì nu gea sãa kà sɔ̀mbùrù koowo bɛn swɛ̃ɛn sabùbù sɔɔ. Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:11am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:26am Bariba
  Utiliser les bons microorganismes pour l’élevage de poissons
  Adàma yè ya rà bè nɔni sɔ̃ɔ swɛ̃ɛ yin sabùbù sɔɔ, yera mɛ̀ ba koo ko nim mɛ mu n dà kà dɛɛre.
 • Dã̀a wɛ̃̀sùginu nu rà kɔ̀kɔ̀nu gawewà nì nu rà sun dere Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:56am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:31am Bariba
  Dã̀a ya rà kɔ̀kɔ̀nu gawewà nì nu rà sun dere
 • Nim nɔ̀ɔn bàrarun dendibu Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:54am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:19am Bariba
  Gestion de la maladie de Newcastle
  Amɔna sa ko nim nɔ̀ɔn baràrù dendisina, barà tè ta rà gue goò n kere gue àndunia gìra sɔɔ
 • Su bɛsɛn yabonu nɔɔ̀ri Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:50am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:14am Bariba
  Dans beaucoup de pays, le gombo est cultivé et consommé.
  A kà yabo marùm wa mu n gea sãa sere a n wunɛn yabo gbaàrun nɔɔribù yɛ̃
 • i yabonu duurio ǹ wɛ̃ra Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:44am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 10:11am Bariba
  Faire un bon semis de gombo
  Duurìbu bù n wɛ̃ra, gbaaran wɛ̃rabun torèwà mi.
 • wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nun kàso Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:10am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:19am Bariba
  Dépistage des chenilles légionnaires d’automne
  Su kasuu su gia mɛ̀ wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀ ta rà kà wãàrù diisinɛ kà mɛ̀ sa ko kpĩ su kà tè nɔma goò n kun sɛ̃sìe
 • Bù wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nù goò kà nɔm dira Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 8:59am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:21am Bariba
  Tuer les chenilles légionnaires d'automne de façon naturelle
  I kun dà bàture tìm yɛ̃ke, dòmi mu koo gbèe wukòbun bɔ̀rɔ̀ be goòwà, kpa gbàre kɔ̀kɔ̀ nin dabìru tù sosi tu kera re mɛ̀ nin geeru ta ràa nɛ yellu.
 • Mangòn sipusìn kobu Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 8:59am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:28am Bariba
  Faire des chips de mangue
  Gbèe wukòbu bak pĩ bù ben murusen dam kawa ben mangò sɔrìbun biru ma ba mangò gberasìamɔ
 • Su ko mɛ̀ bɛsɛn yã̀anu nu kon bwãa do Uploaded: Vendredi, Juin 2, 2023 - 8:53am Updated: Vendredi, Juin 2, 2023 - 9:25am Bariba
  Maintenir les moutons en bonne santé
  Ma i nin nɔni dukee, i ko i n dà yã̀a nin bitannì kà nin baràru fùuku wawà, kpà i nì nɔɔri fùuku.

Catégories