<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

ປູກຜົມບາງ ເຊາະເຈັ້ຍດິນ

Uploaded 8 year ago | Loading

ພອຍໄພູ່ຕາມທີ່ຊ່ວຍຊ່ວຍເຫຼຶອໄຍ່ເຊາະຂອງທີ່ນອນໃນກຸ່ມນີ້ ແລະ ນ້ຳເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເຂີຍໃນບໍລິເວນນີ້. ແຕູ່ກຶ່ງຂຶນກັບ ສະພານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ການຈັດວາງ ຢຸ້ຍ ູ່ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຕົວທ່ານເອງ.
Current language
Lao
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors