<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukulima kalundwe pamushili uwa tentemuka

Uploaded 2 years ago | Loading

Pa mushili uwatentemuka, amenshi yamfula yalasend umushili uwamufundo no busomboshi bwakalundwe bulacepa. Ukucefya ukusendwa kwa mushili nokukamoula umushili cilenga mwatalilila ubusomboshi ubusuma pamyaka iyingi.

Current language
Bemba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors