<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Gbʋŋgbɛllɩŋ

Uploaded 8 years ago | Loading

Tinteye-la lɛ duonuŋ wɩaa sɩ bɩ sɩa kɛnɛ lɛ, dɩ ŋ nɛ wuo kɛrɛ lɩɩŋ bil ŋ baga lɛ yʋgɛ, ŋɩɩ jaŋ leŋ dɩ ŋ jɩŋ ŋɩɩ kɩaa sɩ jaŋ wasɛ woruŋ koo ba sɩ bɩ jaŋ wasɛ.Ŋ jaŋ wuo kɛrɛ lɩɩŋ dɩ ʋ sɩ́ pɛllɛ viiri lɩma lɩma, dɩ ŋ nɛ gbaa gbʋŋgbɛllɩŋ Gbʋŋgbɛllɩŋ nɛ ŋaa ŋ sɩ gbaa hagɩla bil naaderee ba sii kɩɩ tinteeŋ.Ʋ kɩɩ jɩsɩŋ mara Bukɩɩna Faso arɩ Mali paaraa sɩ gbaa gbʋŋgbɛllɩŋ ba bagɩsɩŋ lere-la sɩ chullo lɛ.

Current language
Sisaala
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

Related Videos

With thanks to our sponsors