<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nə́ cyanyə mfaʼ pəjwǐ: Mo tə̂ júʼ wáp pə́

Uploaded 2 years ago | Loading

Tsə́tsʉ́ tsyə pəjwî nə fə́ gó á fíŋ nə́ kwɔ̂ʼ 30% bə́yə pú níŋnwə nə́ mnwə myə pû bak wáp shyá jʉm nə́ á páʼ: Nə́ zhíʼtə faʼ bíŋ hə́ŋ ntɔ́k ; Bʉɔ̌ nyap ŋkɛ nə shyányə́ mkʉɔ myə á lé pəjwǐ; Nə́ ghə kamcáʼ, netsə́ pú a nə́ hwu ŋkáp; tə́ gə́ Nə́ yɔ̂ jyə sim. Ciŋnyə shyəcyə yə̌ŋ wə́ dé mcúʼtə nəsé ba mcam nə́dé nwə tsʉ́ʼcáʼ. Pə kámtə́: múʼ kam nə́ ciŋnyə shyəchyə yə̌ŋ wə́ dé nwə nə́ aŋgrɛ̂ netsə́. 

Current language
Ghomala
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors