<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kupanga sakasi ziwemi za nthochi

Uploaded 1 year ago | Loading

Mmalo mwakupanda sakasi zakuzyula panthochi, mungapanga sakasi zinandi kufuma ku mtima wa nthochi. Sambirani umo mungagegera matenda mu mtima wa nthochi pakugwiriska ntchito kasazga wachilengiwa nakuwika mu mashavini gha mtika mubokosi lakwandaniskira. Kufuma ku mtima umoza wa ntchochi mungasanga sakasi pafupifupi 50 zakuti mungapanda mumiyezi yiwiri.

Current language
Tumbuka
Produced by
Alcide Agbangla
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors