<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kusambizga kalimiro ka mbewu zalokolo, kwambula mankhwala, musukulu

Uploaded 1 year ago | Loading

Kuti mupereke ntchindi ku midauko nakuchiska umoyo wa thazi, ntchakuzirwa sukulu zisambizgenge nthowa zakulima za wapapi withu, na vyakulya vyachilokolo. Sangani nthowa yakusambizgira ulimi uwu mumakalasi ghose.  Wana wangasambira kufuma ku walimi mbewu zalokolo, nthowa zakale zakalimiro na vitewetero vyake. Mungapatula chipinda pasukulu chakuchiska midauko yakalamiro uko wana wawerengenge mabuku, kulawilira sinema, kulongora ivyo wawumba nakujambula, nakusewera. Mumunda wasukulu, wasambizi, wana na wapapi wangapanda mbewu na vinyake. Ntchakuzirwa kupereka chakulya chasukulu cha thazi pakugwiriska ntchito mbewu na zamchigaba chinu.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors