<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

E zǎn nùkún bónú è ni kpa mɛ

Uploaded 1 year ago | Loading

Kpo alɔgɔ glègán yětɔ̀n tɔ́n kpo ɔ́, glesì Tanzanie tɔn ɖé lɛ́ nɔ́ gbɔ̀n nǔkplɔ́nglè lɛ́ mɛ̀ hwɛhwɛ̀ bo nɔ́ kpɔ́n nunɔmɛ̀ abɔkún e ye do e tɔn, do sixú tuwùn nùkún e gbèhán nyanya dǒ ɔ́ ma nɔ́ do yà ná ǎ lɛ́ e lobo mɔ̀ nǔ jɛ̀ azɔ̌wiwa yětɔ̀n wu.  

Current language
Fon
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors