<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Chitani makola na mbuto

Uploaded 3 years ago | Loading

Pali nthowa  zinayi  zakulutiskira panthazi mbuto. Pakwamba kupima  umo mbuto yingakhomezgera ku striga ndipo tikuyezgera mumunda umo  chaka chamala mukawa striga munandi. Tolani chithuzithuzi cha mbuto izo, nakuziyezgelera kumunda uko kulije vyakutimbanizga ngeti makuni gha mnthuzi, magengena, mapiri kweniso maji ghakwima. Kachitatu sungani vyose mwakuyana kupatula mitundu ya mbuto. Kachinayi, werezganiso ivyo mwawona. Kuyezga mbuto muminda ya walimi kweniso kwendera minda, kukupasa mahara gha umo mbuto zikukulira munyengo zakupambana.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors