<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Tɔ̀n kùrɔbun yɛ̃ru sosibu sɔɔ

Uploaded 3 years ago | Loading

Ma tɔ̀n kùrɔbun yiigbɛnu nu nɔm̀ kɛ̃ru wa, ya ko nì somi nù kà kpĩ nù kà tìi yina.Sere kà gìsɔ, sɔ̀m yee nì nu rà yɛ̃ru baawure turisìe, kà dabiru tɔ̀n durɔba ba ràn dabì ni sɔɔ, nu kùrà màa tɔ̀n kurɔ̀bu swaa dakii nù sere ben nɔrà wisi.

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors