<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Bʉɔ̌ lə buŋ hwə dʉmcwəcwəntʉɔ gə́ bapgu kwyə́ pəpúŋ

Uploaded 1 year ago | Loading

Pə́ po kwîʼ buŋ hwə dʉmmcwəcwəntʉɔ ntʉ́m ghʉ́mshyə bapgu yɔ́ nə́ gə tiŋ é pûŋ. Pə́ po pîŋ há hwə dʉmmcwəcwəntʉɔ bí pǒ bapgu tə́ níŋ wáp ghʉ́mshyə. Po kwîʼ buŋ hwə dʉmmcwəcwəntʉɔ nə̂ cəŋ bapgu pɔ́, bə á gɔ puŋ wáp nə́ŋ cyə cwə̌ pú. Po tê bapgu pɔ́ bə́ nə́ gɔ mtsʉʼ, po fə̂ hwə dʉmmcwəcwəntʉɔ ntʉ́m twɔʼ ŋʉ́m yə po níŋ wáp nə́ á nə́ ŋkwá nə gɔ́ɔ́. Â gə bapgu cwə́ á mimnyəminyə.

Current language
Ghomala
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors