<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Mvə lâʼ nəgə́ gɔ̂plǎʼ pə́ nə́ nə̂ntʉɔ̀

Uploaded 11 months ago | Loading

Shyə dzíʼ, geŋnyə tə lɔ̂ gə́ dɔtí cə̂ŋ bə́ dəŋdzə tsə́ tsyə â maʼgho nə́ gɔ̂plǎʼ lə. Po pə́ ŋkʉ́m dyə̂gɔ̌p guŋ mtyə́ʼ awɛ́. Ŋwá dhaə̂ máp sídyə̂ pú a vʉʼ cəŋ tsyə wáp ka tsʉ̂ bə á pɔ́ptə́ lə. Pə́ po lə̂ vɔ́p kʉrkʉma kə pɛrmaŋganatə potasiyʉ̂m jwə́ mcwəcwəgho ntʉ́m shyə̂ yáp. Po há cəŋ tsyə gʉ̌ʼ nə́ á bí pú nə́ŋ há ŋkwyə́pnyə́ ntí e. Po pə́ ŋkwíʼ âyə kə ánûsi nə́ cə̂ŋ tsáp nə́ há gʉ́ʼ bí pú. Mhwəthə́ myə â dzə pú pə́ nə gə́ hwə â ŋkɔ páʼ pə̂ shə kó nə́ pú lə. Po lə́ ŋkɔm papâyə̀, bɛ betɛ̂l gə́ mgháʼ grənâdə jwə́ mcwəcwə vǎm pú.Po pə́ há mgháʼ bəm gwɔʼwɔʼ kə shô lə̂ nə́ ŋkɔ páʼ pə́ kalsyʉ̂m yák ntʉ́m nə̂ yap lə. Po kwə́ cúʼ mghê damnyəlamnyə dyə̂gɔ̌p. Zwyə̂ é yə â shɔ́k téʼ â gɔ nɔ́ shə.

Current language
Ghomala
Produced by
Atul Pagar, ANTHRA
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors