<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kubamba nkuku zyivwubwa muminzi

Uploaded 3 years ago | Loading

Amubambe bulo bwazyisamu nokuba bwizu bwakayuma kutegwa nkuku mpozyitulila mai kaali kabotu. Eeci cigwasyilizya kucesya mudumu alimwi atuuka. Pele tuuka tusyoonto  tatuli ngemapenzi alikke pe. Mvwiki yakukonkonwa yomwe, tukuku tulajalilwa kutegwa tutalumwi nokuba kusoweka. Eezyi nenzila zyuuba-uba zyomunga mwabelesya kukomezya nkuku zyanu, kusanina mukwasyi wanu alimwi akubaa mali.

Current language
Chitonga / Tonga
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors