<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Zaxɔ́ koklóò tɔn lɛ́ zàn do bló jɛ, anglɛ ɔ́ na

Uploaded 7 months ago | Loading

Zaxɔ e gosín koklóò wu lɛ́ e ɖo azotu kpó ajɔxanu gěgě kpó ; bo nyɔ nú nuviɖogbɛ e ɖ’ayikungbanmɛ lɛ́ e ganji. Mi caka ye kpó nyibumi kpó bo gɔ nǔ e mɛ jɔxwixwi kaabɔnu ɔ sukpɔ ɖe lɛ e na. Nú ye na yawu nyɔ̀ bǐ ɔ́, mi hú sìn nuviɖogbɛkpemɛ ganji ɔ́ na abi Tlikodɛ́ɛ́ma. Mi zan azin nyinyɔ lɛ́ ɔ́, mi na hɛn ɔ́ mi na bló nǔ e na d’alɔ nùdudo lɛ́ bɔ ye na yawu sú ganji e. Mi bɛ azin do hlɔba ɖe mɛ lobo kɔn jaggery kpó klesìn kpó ɖeji.

Current language
Fon
Produced by
Green Adjuvants
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors