<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Busani aku tebula kabotu kwiinda muzyintu zyipona mu bulongo

Uploaded 1 year ago | Loading

Amusanganye E.M kuzwa muzintoolo antowe a molasses a meenda. Amuleke mucelo ukkale kwa nvwiki yomwe my cinvule. Eeci cipa kuti busani buvwule akubelekaMulakonya kubamba mucelo nobeni kubelesya zyintu zyijanika mumaanda momukala.Inga mwasanganya mucelo a meenda ku zyisyango zyimpene, inga mwanyika mbuto kutegwa zyibe abusani. Kuti mwacita booby,Inga mwaba aabutebuzi bubotu.

Current language
Chitonga / Tonga
Produced by
Rezaul Karim Siddique
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors