<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

kumalana na tuvibungu twa mu misisi mu mbewu za mphangwe

Uploaded 1 year ago | Loading

Tuvibungu twa mu  misisi (mandolo) ni minyololo yakusuzga chomene iyo yikukhala mu dongo na mu misisi ya mbewu zinyake zinandi na vyakumera vinyake. Tuvibungu utu nthupusu kuthaska kuti tuleke kukola mbewu kuluska kumalana nato. Chisisi ntchakuti : pandani mbewu zambula matenda, wotchani vyose ivyo vingambiska tuvibungu utu mu munda na malo ghapafupi na munda winu ; chitani ulimi wa kasinthasintha nambewu zakuzizipizga ku tuvibungu ndipo lekani kutola tuvibungu kufuma ku minda yinyakhe. Walimi kumwera kwa charo cha Benin wakutilongola umo tingamalilana na mandolo.

Current language
Tumbuka
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors