<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

su kà yàkà nɛ̀ɛrì tabu ko kpee yeebu sɔɔ

Uploaded 4 years ago | Loading

i ko  bɛn kɔ̀rɔ̀ kowà, ǹ tie suru tia i sere bɛn dãa bìnu sɔmìa. I kɔ̀sa ni derio nu sɔ̃ɔ soora. I n kɔ̀rɔ̀ kua sɔ̃ɔ u rà tem mɛ so ù duuriwà. Baa yàkà nɛɛri yù n dàa wãa mi yu koo gbisukuwà kpuro. I n da yàkasu wuku, yàkà nɛɛri yù kù raa na yù kpeè sàa yakàsun numin di yù na yù girari kpee sɔɔ. 

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors