<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Yɛ̃̀ɛ̀ku kùron swĩìbu

Uploaded 1 year ago | Loading

I dĩa bìi duurio yì yu gea sãa. I de bɛn kùron yasum mù kù mɛɛtìri tià kera ǹwa a n dà kpĩ a wunɛn kpee bìnu kpuro gìràri.I sĩini koowo yu n dankaru kɛ̃ɛnɛ ǹde mwb 15n saka. I ku dãà bìi dabìrù duuri, i ku mà de yu n kannɛ man kùn mɛ dãà bìi ni nu koo  guniawà nu ko tɔɔri tɔɔri nu kù rà n bɔɔrabu sɛ̃ ma ba kĩ bù ni sɔmìa. I wĩi ǹ kùn mɛ kpakpa wurusù sɔndio kùro ge wɔ̀llɔ i kà dã̀a bìi ni kɔsu, sɔ̃ɔ yãran yam susuru kà guru bɛkɛ yu kù kà ni bitanni ko.I  file kɔ̀kɔ̀nu ganɛ wukirio bɛn kùron wɔ̀llɔ i kà bɛn dãà binu kɔsu, gbèegù yaabinu kà kɔ̀kɔ̀nu nù kù raa kà dãà kpɛmi yi sanku.

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors