<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

kuwichilila masikito gakuteteya kutulombo

Uploaded 8 years ago | Loading

Itete kapena ngonokono isasausya mnope kumbeju syamasamba ligongo akusalya itela yambeju syawo.Pakuteteya mbejusyo,masikito gawo gawe geugale musi  nichilo.Iwungu soni mpaka ijonanje, nambo kwejinji mumatimati, kabichi kapena soni musabola.Naga ilombo ili itanjile mandanda pambjeu syawo ilombo yakupagwayo isalya itela kapena masamba gambeju chisau matimati ni kabichi.Masikito mpaka gateteye ku yele ilomboyi kuti itanjile mandanda pambeju syawo

Current language
Yao
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors